Destinace České středohoří

Destinační management

Destinační management pro České středohoří je zajišťován od 1.7.2023 Ústeckým krajem prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. Hlavní snahou destinačního managementu je koordinace záměrů klíčových aktérů v oblasti cestovního ruchu.

Mezi oblasti činnosti patří tyto obecně prospěšné služby

 • Činnosti destinačního managementu v oblasti Českého středohoří, tj. činnosti realizované za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu-destinace, podpora cestovního ruchu a trávení volného času. Regionem se rozumí destinace České středohoří a Podřipsko, tvořeným zejména Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, včetně Litoměřicka, Lovosicka a Podřipska (Roudnice nad Labem), části Ústecka (mimo Krušné hory), Teplicka (část v CHKO České středohoří), Děčínska (Verneřicko, cyklotrasa č. 2 – EuroVelo z Labské stezky na území Ústeckého kraje). Administrativně: území ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem-část, Děčín-část, Teplice-část, Louny-okrajová část.
 • České středohoří je jednou ze čtyř turistických destinací v Ústeckém kraji. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České středohoří, místními akčními skupinami, zájmovými spolky a sdruženími, veřejnou správou.
 • Společnost se zároveň podílí na přípravě strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu na úrovni ORP, statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje, podílí se také na přípravě strategií a studií. Ve své činnosti společnost úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty na území své destinace, zajišťuje jejich propagaci, zahrnutí do řady programů atd.
 • Společnost plní úkol daný rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci regionálního rozvoje (např. projekt Brána do Čech, Labská stezka – cyklotrasa č. 2, EuroVelo 7), tedy především aktivně propaguje rozvoj oblasti Českého středohoří a Podřipska, turistické cíle, zajímavosti a produkty. Zaměřuje se jak na obyvatele regionu, tak zejména na oblasti České republiky a Saska s cílem rozvoje návštěvnosti destinace.
 • Společnost spravuje regionální značku „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® s cílem využít potenciál místních producentů, včetně řemeslných produktů, pro propagaci destinace, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost. Zároveň pak ve spolupráci s podnikateli a místními organizacemi zajišťuje propojení produktů se službami a zážitky.
 • Pořádání a podpora akcí v oblasti cestovního ruchu, turistiky, sportu a zajištění turistických služeb.
 • Péče o krajinu, přírodní a životní prostředí, ochranu přírodního a kulturního dědictví a drobné kulturní památky.
 • Poskytování nebo zprostředkování průvodcovských služeb. Oživení kulturního a společenského života i podpora všech místních iniciativ za účelem propojování a zkvalitňování služeb a života obyvatelstva.
 • Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti turistiky, životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje.
 • Vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů.
 • Pořizování nových strojů, technologií pro obnovu a údržbu přírodního nebo kulturního dědictví.
 • Obnova, údržba, budování a provozování ploch, budov a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, kiosky, restaurace, kuchyně, ubytování, společenská a informační centra), pořizování informačních systémů, informační technologie, zapojování do informačních sítí.
 • V rámci rozvoje turistiky spolupráce při rozvoji a budování infrastruktury a koordinace cyklistické a pěší turistiky, navazující na dopravu železniční, silniční, leteckou a lodní.
 • Meziregionální nebo mezinárodní spolupráce v rámci uvedených druhů obecně prospěšných služeb.

Území destinačního managementu

Další informace o kategorizaci destinačního managementu zde.

Propagační materiály a distribuce

V rámci destinačního marketingu připravujeme každoročně tištené materiály a zajištujeme jejich distribuci do informačních center a služeb cestovního ruchu. V případě zájmu nás kontaktujte. Materiály také ke stažení:

Marketingová strategie destinace České středohoří

Plán marketingových aktivit je rozdělen do jednotlivých komunikačních kampaní s využitím všech dostupných marketingových nástrojů.

Marketingový plán

Tisková reklama

 • inzerce a PR v odborných, veřejných, regionálních i celostátních médiích
 • tištěné propagační materiály – kampaňové letáky, brožury a mapy a jejich distribuce do měst, informačních center, poskytovatelům služeb aj.

Online média

Outdoor

 • citylighty

Promotion

 • veletrhy a veřejné akce
 • eventy
 • spolupráce s městy a obcemi, Ústeckým krajem a agenturou CzechTourism

Marketingový plán reflektuje sezónnost destinace.

Kudy z nudy Brána do Čech

Komunikační kampaně